Individuálna konzultácia a poradenstvo

 

Ide o proces stretnutia klienta so terapeutom v bezpečnom prostredí, ktoré ponúka priestor pre skúmanie vlastných myšlienok, pocitov, telesného prežívania a vzťahov bez hodnotiaceho aspektu.

V individuálnej terapii má klient možnosť dosiahnúť hlbšie sebauvedomenie, lepší kontakt so svojím prežívaním a postupne odkrývať menej uvedomované spȏsoby, ktorými sám prispieva k svojim ťažkostiam. Dchádza tak k zmene pȏvodných modelov správania, k lepšiemu porozumeniu seba samého, k zlepšeniu integrity daného klienta.