Najčastejšie oblasti problémov

V rámci našej práci sa najčastejšie stretávame s nasledovným okruhom ťažkostí a problémov:

- depresívne stavy DEPRESIA.doc, DEPRESIA U DETÍ.doc

- úzkostné prežívanie

- rizikové užívanie psychoaktívnych látok, závislosť, závislostné správanie ZÁVISLOSŤ.doc

- poruchy príjmu potravy PORUCHY PRÍJMU POTRAVY.doc

- problémové správanie a poruchy správania detí a dospievajúcich

- ťažkosti v osobnostnom vývine (nízke sebadôvera, nedostatočná sebaregulácia a kontrola svojho správania, zvýšená senzitívnosť voči podnetom okolia a pod.)

- rodinné a partnerské vzťahové problémy RODINNÉ A PARTNERSKÉ PROBLÉMY.doc

- potreba lepšieho sebapoznania, rozvoja vlastnej osobnosti