Náš tím

PhDr. Richard Wolt, PhD. (tel.č.: 0904 511950)

Vzdelanie:

2001 - ukončené vysokoškolské štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity

2005 - ukončenie dlhodobého výcviku v Gestalt psychoterapii, zápis do Zoznamu psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

2007 - ukončené špecializačné vzdelávanie v odobore klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite

2013 - ukončené doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity

Odborná prax:

- od roku 2002 Centrum pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici ako klinický psychológ a psychoterapeut

- prax v ambulanciách klinickej a poradenskej psychológie

Členstvo v odborných spoločnostiach:

- Slovenská psychoterapeutická spoločnosť - cvičný terapeut pre frekventantov psychoterapeutických výcvikov

- Slovenská komora psychológov - vydaná licencia na výkon činnosti odborného zástupcu a na výkon zdravotníckej praxe

PhDr. Mária Kvasnová (tel.č.: 0907 818555)

Vzdelanie:

ukončené vysokoškolské štúdium so zameraním na psychologickú starostlivosť na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

ukončenie dlhodobého psychoterapeutického výcviku v psychoterapii zameranej na klienta

dvojročný výcvik v arteterapii u M. Bažantovej v Hradca Králové

Odborná prax:

- od roku 2005 Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica ako terapeut

- 2009-2011 Resocializačné zariadenie Návrat Kráľová ako arteterapeut

Mgr. Ivana Ladomerská (tel.č.: 0905 960292)

Vzdelanie:

2001 - ukončené vysokoškolské štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity

2008 - ukončenie dlhodobého výcviku v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii

2014 - ukončenie špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite

Odborná prax:

2001-2010 Pedagogicko-psychologická poradňa Banská Bystrica, úsek starostlivosti o deti mladšieho školského veku

od 2010      psychológ v Detskom domove Moštenica

od roku 2010 - školský psychológ v ZŠ Narnia Banská Bystrica

Členstvo v odborných spoločnostiach:

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Slovenská komora psychológov - vydaná licencia na výkon zdravotníckej praxe