PhDr. Richard Wolt, PhD. (tel.č.: 0904 511950)

Vzdelanie:

2001 - ukončené vysokoškolské štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity

2005 - ukončenie dlhodobého výcviku v Gestalt psychoterapii, zápis do Zoznamu psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

2007 - ukončené špecializačné vzdelávanie v odobore klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite

2013 - ukončené doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity

Odborná prax:

- od roku 2002 Centrum pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici ako klinický psychológ a psychoterapeut

- prax v ambulanciách klinickej a poradenskej psychológie

Členstvo v odborných spoločnostiach:

- Slovenská psychoterapeutická spoločnosť - cvičný terapeut pre frekventantov psychoterapeutických výcvikov

- Slovenská komora psychológov - vydaná licencia na výkon činnosti odborného zástupcu a na výkon zdravotníckej praxe